Промяна в „НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община“ за освобождаване от такси в общински културни институти и зоологическата градина на деца и младежи в резидентни услуги

07 април 2024, неделя Viber

Предложихме децата от центровете за настаняване от семеен тип и младежите от 16 до 25 години от наблюдаваните жилища да не плащат такса в общинските театри, музеи, галерии, домове на културата и зоологическата градина в София

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

 

Д О К Л А Д

от

СИМЕОН СТАВРЕВ – общински съветник в Столичен общински съвет

НАДЕЖДА БАЧЕВА – заместник кмет направление „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“

 

Относно: Промяна в „НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община“ за освобождаване от такси в общински културни институти и зоологическата градина на деца и младежи в резидентни услуги

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Приетата от Общинския съвет „НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община“ (НОАМТЦУПСО) по никакъв начин не засяга децата и младежите в резидентни услуги. Резиденти услуги са центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и наблюдаваните жилища за младежи от 16 до 25г. Тези деца трябва да бъдат освободени от такса за ползване на общинските културни институти и зоологическата градина на територията на Столична община. Това ще направи тези обекти по-достъпни за тях, а така ще се улесни включването им в социалния живот на града и социализацията им, което има пряко отношение към личностното им развитие.

I. Причини, налагащи промяна в „НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община“

Към настоящия момент децата, които са настанени в ЦНСТ, следва да плащат такси за посещение в общинските културни институти и зоологическата градина. В София има 25 ЦНСТ за деца без родителска среда. Средно в тях има по 10 деца.

Основната цел на социалната услуга „Наблюдавано жилище” е насочена към младежи, напуснали домовете за деца, лишени от родителска грижа. Целта на услугата е да предостави условия за самостоятелен и независим живот на младите хора, под наблюдението и с подкрепата на екип от професионалисти.

Децата и младежите в резидентни услуги трябва да бъдат включени в социалния живот и един от начините е чрез културни мероприятия. Това приобщаване включва и посещения на театри, музеи, галерии, институти, зоологическа градина.

II. Цели, налагащи промяна в „НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община“

СОС може да облекчи разходите на тези децата и младежи, така че да са освободени от вход за различните културни обекти на Столична община. През посещенията на  културни мероприятия децата се насърчават да придобиват социален опит и да са активни.

Общината делегира бюджет на ЦНСТ – център за настаняване от семеен тип. Той е основно съсредоточен в средства за облекло и храна на децата. За да посетят тетатър, галерия, музей и т.н. – също трябва да се плати вход. Таксата за вход често спира децата да ги посещават, защото имат едва 52 лв. джобни на месец.

Към момента общински културни институти са:

ОКИ Дом на културата “Средец” dksredets.com
ОКИ Дом на културата “Красно село” oki-krasnoselo.com
Общински културен институт „Надежда” oki-nadejda.com
ОКИ Дом на културата „Искър” dk-iskar.com
Регионален исторически музей – София sofiahistorymuseum.bg
Столична библиотека libsofia.bg
Софийска градска художествена галерия sghg.bg
Галерия “Васка Емануилова” veg.sghg.bg
Галерия “Дечко Узунов” dug.sghg.bg
Театър “София” sofiatheatre.eu
Общински театър “Възраждане” theatrevazrajdane.bg
Малък градски театър „Зад канала“ zadkanala.bg
Столичен куклен театър sofiapuppet.com
Регионален културен институт Регионален център за съвременни изкуства “Топлоцентрала” toplocentrala.bg
Общински културен институт Научно-образователен детски център „Музейко“ muzeiko.bg

Зоологическата градина в София е една и е общинска собственост.

ОП “Зоологическа градина – София” zoosofia.eu

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба (съгласно чл. 28, ал. 2, т. 3 от ЗНА).

Не са необходими.

IV. Очаквани резултати от прилагането на новата уредба, включително финансовите такива (чл. 28, ал. 2, т. 4 от ЗНА).

Увеличение на броя посещения в общинските културни институти и зоологическата градина от деца и младежи в резидентни услуги.

V. Анализ за съответствие на проекта за подзаконов нормативен акт с националното право и с правото на Европейския съюз (чл. 28, ал. 2, т. 5 от ЗНА).

Не се установява предложените изменения и допълнения на НОАМТЦУПСО да са в противоречие с действащи национални нормативни актове и с правото на ЕС.

VI. Оценка на въздействието на проекта за подзаконов нормативен акт.

Приложение № 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)

Институция: Столична община Нормативен акт: Проект за промяна на НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
За включване в законодателната/

оперативната програма на Министерския съвет за периода:

не подлежи на включване

Дата:
Контакт за въпроси: Симеон Ставрев – съветник в СОС

Електронна поща: [email protected]

1. Дефиниране на проблема:

Приетата от Общинския съвет „НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община“ (НОАМТЦУПСО) по никакъв начин не засяга децата и младежите в резидентни услуги.

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна.

Тези деца трябва да бъдат освободени от такса за ползване на общинските културни институти и зоологическата градина на територията на Столична община. Това ще направи тези обекти по-достъпни за тях, а така ще се улесни включването им в социалния живот на града и социализацията им, което има пряко отношение към личностното им развитие.

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).

Към настоящия момент децата, които са настанени в ЦНСТ, следва да плащат такси за посещение в общинските културни институти и зоологическата градина. В София има 25 ЦНСТ за деца без родителска среда. Средно в тях има по 10 деца. Целта на тези центрове е децата да бъдат включени в социалния живот и един от начините е чрез културни мероприятия. Това приобщаване включва и посещения на театри, музеи, галерии, институти, зоологическа градина.

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

До момента не е извършвана последваща оценка по реда и при условията на чл. 22 от Закона за нормативните актове на НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

2. Цели: СОС може да облекчи разходите на тези децата и младежи, така че да са освободени от вход за различните културни институти на Столична община. Таксата за вход често спира децата да посещават театри, музеи, галерии и т.н, защото те имат едва 52 лв джобни на месец. През културните мероприятия децата се насърчават да придобиват социален опит, да са активни.

Общината делегира бюджет на ЦНСТ – център за настаняване от семеен тип. Той е основно съсредоточен в средства за облекло и храна на децата. 

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка?

3. Идентифициране на заинтересованите страни:

Преки заинтересовани страни:

– децата, настанени в ЦНСТ или в наблюдавано жилище;

– персоналът на ЦНСТ или на наблюдавано жилище;

Косвени заинтересовани страни:

– Кмет на СО, общинските културни центрове и общинските дружества, които стопанисват зоологически градини.

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).

4. Варианти на действие:

Вариант 1 – Без промяна на НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община :

Без промяната на нормативния акт разходите за посещение на общински културни институти на децата и младежите в резидентни услуги ще продължават да бъдат високи.

Вариант 2 – Приемане на проект за промяна на НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община:

С промяната на нормативния акт разходите за посещение на общински културни институти на децата и младежите в резидентни услуги ще намалеят.

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.

5. Негативни въздействия:

При Вариант 1 – Децата и младежите в резидентни услуги по-трудно ще бъдат включени в социалния живот, защото един от начините за това е чрез посещения на културни обекти.

При Вариант 2 – Минимално ще бъдат засегнати приходите на културните институти на Столична община. Може да се предположи, че практически би имало повишение на посещаемостта, но приходите да остана много близки до сегашните.

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.

6. Положителни въздействия:

При Вариант 1 – няма.

При Вариант 2 – децата да бъдат по-лесно включени в социалния живот и един от начините е чрез култура

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.

7. Потенциални рискове: Не са идентифицирани потенциални рискове.

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:

☐ Ще се повиши

☐ Ще се намали

Х Няма ефект

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?

Не се създават нови регулаторни режими. Не се засягат съществуващи режими и услуги.

9. Създават ли се нови регистри?

Не се създават нови регистри.

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?

☐ Актът засяга пряко МСП

☐ Актът не засяга МСП

Х Няма ефект

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?

☐ Да

Х Не

12. Обществени консултации: Проектът за промяна на НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община ще бъде публикуван за обществени консултации на Портала за обществени консултации (https://www.sofia.bg/en/portal-public-consultations) и на електронната страница на Столичен общински съвет (https://council.sofia.bg/).

Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

☐ Да

Х Не

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт:

Име и длъжност: Симеон Ставрев – общински съветник в СОС

Дата: 07.04.2024 г.

Подпис:

Приложения:

  1. Проект за решение.
  2. Проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета от Столичен общински съвет.

С уважение,

СИМЕОН СТАВРЕВ

НАДЕЖДА БАЧЕВА

Документът е подписан с електронни подписи на вносителите.

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е

№…………………

на Столичния общински съвет

от …../……./2024 г.

За: Промяна в „НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община“ за освобождаване от такси в общински културни институти на деца, настанени в Центрове за настаняване от семеен тип

Въз основа на чл. 17, чл. 20 и чл. 21  от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 6, чл. 7 и чл. 10 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

С Т О Л И Ч Н И Я Т   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

  • 1. Създава чл. 77 в „НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община“, който гласи:

“Деца и младежи в резидентни услуги са освободени от такса за ползване на общинските културни институти и зоологически градини, собственост на Столична община. Това се удостоверява чрез служебна бележка, издадена от ръководител на ЦНСТ/наблюдавано жилище за младежи, или от социален работник, служител на Център за настаняване от семеен тип/наблюдавано жилище за младежи или друго служебно лице, което ги придружава.”

  • 2. Възлага на кмета на Столична община да информира общинските културни институти и Столичния зоопарк за възникналата промяна.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на …../……/2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичен общински съвет:

……………….

Юрист от администрацията на Столична община:

……………………….

/__/__/2024 г./

ПРОЕКТ

Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, в сила от деня на разгласяването й чрез обявяване на сайта на Столичния общински съвет)

  • 1. Създава се член 77 на „НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община“ по следния начин:

Чл. 77. Деца и младежи в резидентни услуги са освободени от такса за ползване на общинските културни институти и зоологически градини, собственост на Столична община. Това се удостоверява чрез служебна бележка, издадена от ръководител на ЦНСТ/наблюдавано жилище за младежи, или от социален работник, служител на Център за настаняване от семеен тип/наблюдавано жилище за младежи или друго служебно лице, което ги придружава.

  • 2. Настоящата НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община влиза в сила, считано от 15.04.2024 г.

Накратко:

Приетата от Общинския съвет „НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община“ (НОАМТЦУПСО) по никакъв начин не засяга децата и младежите в резидентни услуги. Резиденти услуги са центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и наблюдаваните жилища за младежи от 16 до 25г.

Защо е важно:

Тези деца трябва да бъдат освободени от такса за ползване на общинските културни институти и зоологическата градина на територията на Столична община. Това ще направи тези обекти по-достъпни за тях, а така ще се улесни включването им в социалния живот на града и социализацията им, което има пряко отношение към личностното им развитие.

Вид:

Доклад в СОС

В качеството на:

Общински съветник в СОС

Входящ номер:

СОА24-ВК66-3021

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK