Освобождаване от такси в общински спортни обекти на деца и младежи, настанени в Центрове за настаняване от семеен тип

24 ноември 2023, петък Viber

Предложих децата от центровете за настаняване от семеен тип да не плащат такса в общинските спортни обекти в София

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

 

Д О К Л А Д

от

СИМЕОН СТАВРЕВ – общински съветник в Столичен общински съвет

Относно: Промяна в „НАРЕДБА за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община“ за освобождаване от такси в общински спортни обекти на деца и младежи, настанени в Центрове за настаняване от семеен тип

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Приетата от Общинския съвет „НАРЕДБА за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община“ (НУРОСОДПСДРСО) по никакъв начин не засяга децата, настанени в Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), без родителска среда. Тези деца трябва да бъдат освободени от такса за ползване на общинските спортни обекти на територията на Столична община. Това ще направи тези обекти по-достъпни за тях, а така ще се улесни включването им в социалния живот на града и социализацията им, което има пряко отношение към личностното им развитие.

I. Причини, налагащи промяна в „НАРЕДБА за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община“

Към настоящия момент децата, които са настанени в ЦНСТ, следва да плащат такси за посещение в общинските спортни обекти. В София има 25 ЦНСТ за деца без родителска среда. Средно в тях има по 10 деца. Целта на тези центрове е децата да бъдат включени в социалния живот и един от начините е чрез спорт. Това приобщаване включва и посещения на игрища, басейни, пързалки, зоопарк.

II. Цели, налагащи промяна в „НАРЕДБА за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община“

СОС може да облекчи разходите на тези децата и младежи, така че да са освободени от вход за различните спортни обекти на Столична община. Таксата за вход често е равна на сумата, която се дава допълнително за треньори. През спорта и културните активности децата се насърчават да придобиват социален опит и да са активни.

Общината делегира бюджет на ЦНСТ – център за настаняване от семеен тип. Той е основно съсредоточен в средства за облекло и храна на децата. За да посетят зоопарк, аквапарк “Възраждане” или някоя футболна площадка – също трябва да се плати вход.

Пример е посещение в закрития басейн на аквапарк “Възраждане”. Освен вход за басейн за децата такса следва да се плати и за треньор. Към днешна дата това струва общо 17.80 лв. Децата ходят по два пъти на седмица или общо 8 пъти в месеца. Това се равнява на 142.40 лв. на месец за всяко дете. Ако децата от ЦНСТ са освободени от такса тази сума ще падне наполовина. При 10 деца в момента разходът за ЦНСТ-то само за плуване е 1424 лв.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба (съгласно чл. 28, ал. 2, т. 3 от ЗНА).

Не са необходими.

IV. Очаквани резултати от прилагането на новата уредба, включително финансовите такива (чл. 28, ал. 2, т. 4 от ЗНА).

Увеличение на броя посещения в общинските спортни обекти от деца, настанени в ЦНСТ.

V. Анализ за съответствие на проекта за подзаконов нормативен акт с националното право и с правото на Европейския съюз (чл. 28, ал. 2, т. 5 от ЗНА).

Не се установява предложените изменения и допълнения на НУРОСОДПСДРСО да са в противоречие с действащи национални нормативни актове и с правото на ЕС.

VI. Оценка на въздействието на проекта за подзаконов нормативен акт.

Приложение № 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)

Институция: Столична община Нормативен акт: Проект за промяна на НАРЕДБА за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община
За включване в законодателната/

оперативната програма на Министерския съвет за периода:

не подлежи на включване

Дата:
Контакт за въпроси: Симеон Ставрев – съветник в СОС

Електронна поща: [email protected]

1. Дефиниране на проблема:

Приетата от Общинския съвет „НАРЕДБА за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община“ (НУРОСОДПСДРСО) по никакъв начин не засяга децата, настанени в Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), без родителска среда.

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна.

Тези деца трябва да бъдат освободени от такса за ползване на спортните обекти на територията на Столична община. Това ще направи тези обекти по-достъпни за тях, а така ще улесни включването им в социалния живот на града и социализацията им, което има пряко отношение към личностното им развитие.

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).

В момента децата, които са настанени в ЦНСТ, трябва да плащат такси за посещение в общинските спортни обекти. В София има 25 ЦНСТ за деца без родителска среда. Средно в тях има по 10 деца. Целта на тези центрове е децата да бъдат включени в социалния живот и един от начините е чрез спорт. Това приобщаване включва и посещения на игрища, басейни, пързалки, зоопарк.

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

До момента не е извършвана последваща оценка по реда и при условията на чл. 22 от Закона за нормативните актове на НАРЕДБА за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община.

2. Цели: СОС може да облекчи разходите на тези децата и младежи, така че да са освободени от вход за различните спортни обекти на Столична община. Таксата за вход често е равна на сумата, която се дава допълнително за треньори. През спорта и културни активности децата се насърчават да придобиват социален опит, да са активни.

Общината делегира бюджет на ЦНСТ – център за настаняване от семеен тип. Той е основно съсредоточен в средства за облекло и храна на децата. За да посетят зоопарк, аквапарк “Възраждане” или някоя футболна площадка също трябва да се плати вход.

Пример е посещение в закрития басейн на аквапарк “Възраждане”. Освен вход за басейн за децата такса следва да се плати и за треньор. Това струва общо 17.80 лв. Децата ходят по два пъти на седмица или общо 8 пъти в месеца. Това се равнява на 142.40 лв. на месец за всяко дете. Ако децата от ЦНСТ са освободени от такса тази сума ще падне наполовина. При 10 деца в момента разходът за ЦНСТ-то само за плуване е 1424 лв.

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка?

3. Идентифициране на заинтересованите страни:

Преки заинтересовани страни:

– децата, настанени в ЦНСТ;

– персоналът на ЦНСТ;

Косвени заинтересовани страни:

– Кмет на СО и общинскита дружества, които стопанисват общински спортни обекти.

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).

4. Варианти на действие:

Вариант 1 – Без промяна на НАРЕДБА за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община :

Без промяната на нормативния акт разходите за посещение на общински спортни обекти на децата и младежите, настанени в ЦНСТ, ще продължават да бъдат високи.

Вариант 2 – Приемане на проект за промяна на НАРЕДБА за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община:

С промяната на нормативния акт разходите за посещение на общински спортни обекти на децата и младежите, настанени в ЦНСТ, ще намалеят.

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.

5. Негативни въздействия:

При Вариант 1 – Децата от ЦНСТ по-трудно ще бъдат включени в социалния живот, защото един от начините за това е чрез спорт.

При Вариант 2 – Минимално ще бъдат засегнати приходите на спортните обекти на Столична община. Може да се предположи, че практически би имало повишение на посещаемостта, но приходите да остана много близки до сегашните.

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.

6. Положителни въздействия:

При Вариант 1 – няма.

При Вариант 2 – децата да бъдат по-лесно включени в социалния живот и един от начините е чрез спорт

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.

7. Потенциални рискове: Не са идентифицирани потенциални рискове.

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:

☐ Ще се повиши

☐ Ще се намали

Х Няма ефект

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?

Не се създават нови регулаторни режими. Не се засягат съществуващи режими и услуги.

9. Създават ли се нови регистри?

Не се създават нови регистри.

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?

☐ Актът засяга пряко МСП

☐ Актът не засяга МСП

Х Няма ефект

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?

☐ Да

Х Не

12. Обществени консултации: Проектът за промяна на НАРЕДБА за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община ще бъде публикуван за обществени консултации на Портала за обществени консултации (https://www.sofia.bg/en/portal-public-consultations) и на електронната страница на Столичен общински съвет (https://council.sofia.bg/).

Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

☐ Да

Х Не

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт:

Име и длъжност: Симеон Ставрев – общински съветник в СОС

Дата: 24.11.2023 г.

Подпис:

Приложения:

  1. Проект за решение.
  2. Проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 642 по Протокол № 82 от 17.09.2019 г. на Столичен общински съвет.

С уважение,

……………………………..

(СИМЕОН СТАВРЕВ)

Документът е подписан с електронен подпис.

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е

№…………………

на Столичния общински съвет

от …../……./2023 г.

За: Промяна в „НАРЕДБА за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община“ за освобождаване от такси в общински спортни обекти на деца, настанени в Центрове за настаняване от семеен тип

Въз основа на чл. 17, чл. 20 и чл. 21  от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 6, чл. 7 и чл. 10 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

С Т О Л И Ч Н И Я Т   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

  1. Добавя нов член 8б в „НАРЕДБА за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община“, който гласи:

“Децата и младежите, настанени в Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), са освободени от такса за ползване на спортните обекти, собственост на Столична община. Това се удостоверява чрез служебна бележка, издадена от ръководителя на ЦНСТ, или от социален работник, служител на Център за настаняване от семеен тип или друго служебно лице, което ги придружава.”

  1. Възлага на кмета на Столична община да информира общинските спортни обекти за възникналата промяна.

 

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на …../……/2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичен общински съвет:                                                    ……………….

Юрист от администрацията на Столична община:

……………………….

/__/__/2023 г./

ПРОЕКТ

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община (приета с Решение № 642 по Протокол № 82 от 17.09.2019 г., в сила от деня на разгласяването й чрез обявяване на сайта на Столичния общински съвет)

  • 1. Добавя се нов член 8б на „НАРЕДБА за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община“ по следния начин:

Чл. 8б. Децата и младежите, настанени в Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), са освободени от такса за ползване на спортните обекти, собственост на Столична община. Това се удостоверява чрез служебна бележка, издадена от ръководителя на ЦНСТ, или от социален работник, служител на Център за настаняване от семеен тип или друго служебно лице, което ги придружава.

  • 2. Настоящата Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община (приета с Решение № 642 по Протокол № 82 от 17.09.2019 г., в сила от деня на разгласяването й чрез обявяване на сайта на Столичния общински съвет) влиза в сила, считано от 01.01.2024 г.

Накратко:

Към настоящия момент децата, които са настанени в ЦНСТ, следва да плащат такси за посещение в общинските спортни обекти. В София има 25 ЦНСТ за деца без родителска среда. Средно в тях има по 10 деца. Целта на тези центрове е децата да бъдат включени в социалния живот и един от начините е чрез спорт. Това приобщаване включва и посещения на игрища, басейни, пързалки, зоопарк.

Защо е важно:

СОС може да облекчи разходите на тези децата и младежи, така че да са освободени от вход за различните спортни обекти на Столична община. Таксата за вход често е равна на сумата, която се дава допълнително за треньори. През спорта и културните активности децата се насърчават да придобиват социален опит и да са активни. Снимка: Фондация "Конкордия България"

Вид:

Доклад в СОС

В качеството на:

Общински съветник в СОС

Входящ номер:

СОА23-ВК66-10718

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK