Осигуряване на необходимите средства за извършване на частичен неотложен ремонт на Дом на културата, гр. Бухово

01 март 2022, вторник Viber

Поискахме да се осигурят средства за извършване на частичен неотложен ремонт на Дом на културата, гр. Бухово

ДО 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                

Д О К Л А Д

от

СИМЕОН СТАВРЕВ – общински съветник в Столичен общински съвет

Относно: Осигуряване на необходимите средства за извършване на частичен неотложен ремонт на Дом на културата, гр. Бухово

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

На териториторията на район „Кремиковци“, по-конкретно в гр. Бухово, през 1950 година е построен Дома на културата – гр. Бухово. Сградата е публична общинска собственост и е със застроена площ 1323 кв.м, на два етажа и тавански помещения. Същата е уникална, но морално и технически е амортизирана.  До настоящия момент са извършвани единствено незначителни текущи и аварийни ремонти, касаещи основно спиране на течовете от покрива, частично възстановяване на ламаринени обшивки, както и частичен ремонт на помещения. Сградата е в лошо състояние, изразяващо се в: течове от покрива, стигащи до помещенията на първия етаж, включително по електрическата инсталация и осветителните тела; падаща фасадна и вътрешна мазилка; амортизирана фасадна и вътрешна дървена дограма;  амортизирани подови и стенни настилки; неработеща електрическа, водопроводна и канализационна инсталация в голяма част от помещенията.  В момента сградата е без централно отопление, като отделни помещения се отопляват с електрически нагревателни уреди, което е неефективно за поддържане на необходимата температура. 

През 2011 г. кметът на район „Кремиковци“ е възложил изработването на технически инвестиционен проект за ремонт и реконструкция на Дома на културата, за прилагане на мерки за енергийна ефективност. 

При изграждането на Обществен парк гр. Бухово – I-ви етап през 2016 г., администрацията на района е възложила и изпълнила топлоизолационна система на фасада юг, подмяна на дървената дограма с PVC дограма, както и осигуряване на достъпна среда (стоманобетонна рампа) от страната на фасада изток. През м. октомври 2018 г., с цел предпазване на живота на близко преминаващите жители и гости на града, около сградата са изградени и монтира метална конструкция и винилна мрежа върху фасадата на Дома на културата, с гаранционен срок една година, които отдавна е изтекъл. 

За извършване на цялостен ремонт на монолитната сграда са необходими много средства, които трудно може да бъдат осигурени в година с пандемична обстановка, за което предлагам да бъдат възложени ремонтните работи само на покривната конструкция, топлинно изолиране на външните стени и подмяна на стара компрометирана дограма /външна/, там където е необходимо.

Изброените ремонтни работи са на индикативна стойност, както следва:  Ремонт на покривната конструкция – 383 853,30 лв. с ДДС;  Топлинно изолиране на външни стени – 382 957,39 лв. с ДДС; Подмяна на стара дограма със система от PVC профили и стъклопакет- 143 479,52 лв. с ДДС.

Стойността на цялостния ремонт на сградата, според официално предоставената информация от районната администрация, след мое запитване е 2 974 764,64 лв. с ДДС от които 910 290,21 лв. са неотложни, а  2 064 474,43 лв. с ДДС, включващи: част ВиК – 61 858,01 лв. с ДДС; част ОВК – 404 042,59 лв. с ДДС; част Електро – 297 755,21 лв. с ДДС; част АС – 1 300 818,62 с ДДС, включващо подмяна на вътрешна дограма, подмяна настилки, мазачески и бояджийски работи, съпътстващи дейности по част Ел. и ОВК, съгласно заложените строителни-монтажни работи по всички части, предвидени в техническия инвестиционен проект за изпълнение на мерки по енергийна ефективност и цялостен ремонт на сградата, бъдат осигурени в бъдещ период.

При невъзможност сумата от 2 064 474,43 лв. да бъде осигурена в една календарна година, то предлагам същата да се осигури в рамките на няколко години, като се възлага една и две части на година.

Във връзка с изложеното предлагам Столичен общински съвет да вземе решение за осигуряване на средства за ремонт на най-неотложните работи в Дом на културата, гр. Бухово, а именно – 910 290,21 лв./деветстотин и десет хиляди двеста и деветдесет лева и двадесет и една ст./ с ДДС.

С уважение,

СИМЕОН СТАВРЕВ

Документът е подписан с електронен подпис.

ПРОЕКТ !

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 

 ………………………..

на Столичния общински съвет

от ……………………..

За осигуряване на финансови средства за частичен ремонт на Дом на културата, гр. Бухово. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 във вр. с ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

  1. Финансира район „Кремиковци“ със средства от бюджета на Столична община в размер до  910 290,21 лв. /деветстотин и десет хиляди двеста и деветдесет лева и двадесет и една ст./ с ДДС за извършване на неотложни ремонти работи в Дом на културата, гр. Бухово – ремонтните работи на покривната конструкция, топлинно изолиране на външните стени и подмяна на стара компрометирана дограма. Средствата се осигуряват за сметка на перо “Резерв за непредвидени и неотложни разходи” от бюджета на Столична община.
  2. Разходването на средствата да се извърши при спазване на Закона за обществените поръчки.
  3. Район „Кремиковци“ контролира всички дейности по изпълнението на възложените ремонтни работи.
  4. Район „Кремиковци“ представя ежемесечни отчети за усвояването на средствата в Направление „Обществено строителство“.

 

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на ……………………, Протокол №………………….., точка……….  от дневния ред, по доклад №…………………… и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

Председател на Столичния общински съвет:

…………………………………

/Георги Георгиев/

Съгласувал:

Юрисконсулт

Накратко:

На териториторията на район „Кремиковци“, по-конкретно в гр. Бухово, през 1950 година е построен Дома на културата – гр. Бухово. Сградата е публична общинска собственост и е със застроена площ 1323 кв.м, на два етажа и тавански помещения. Същата е уникална, но морално и технически е амортизирана. 

Защо е важно:

До настоящия момент са извършвани единствено незначителни текущи и аварийни ремонти, касаещи основно спиране на течовете от покрива, частично възстановяване на ламаринени обшивки, както и частичен ремонт на помещения. Сградата е в лошо състояние, изразяващо се в: течове от покрива, стигащи до помещенията на първия етаж, включително по електрическата инсталация и осветителните тела; падаща фасадна и вътрешна мазилка; амортизирана фасадна и вътрешна дървена дограма;  амортизирани подови и стенни настилки; неработеща електрическа, водопроводна и канализационна инсталация в голяма част от помещенията.  В момента сградата е без централно отопление, като отделни помещения се отопляват с електрически нагревателни уреди, което е неефективно за поддържане на необходимата температура. 

Вид:

Доклад в СОС

В качеството на:

Общински съветник в СОС

Категория:

Градска среда

Входящ номер:

СОА22-ВК66-2049

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK