Необходимост от възлагане на геодезическо заснемане и хидрохимично опробване на подпочвените води и “езерото” на сметоразтоварище Долни Богров, кв.”Челопечене”, район “Кремиковци“, Столична община

26 октомври 2021, вторник Viber

Поискахме възлагане на геодезическо заснемане и хидрохимично опробване на подпочвените води и “езерото” на сметоразтоварище Долни Богров, кв.”Челопечене”

ДО 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                

Д О К Л А Д

от

СИМЕОН СТАВРЕВ – общински съветник в Столичен общински съвет

Относно: Необходимост от възлагане на геодезическо заснемане и хидрохимично опробване на  подпочвените води и “езерото” на сметоразтоварище Долни Богров, кв.”Челопечене”, район “Кремиковци“, Столична община

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

        Във връзка с обществена неяснота и породено напрежение сред населението и на основание Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети; Закон за опазване на околната среда; Закон за управление на отпадъците; Закон за водите; чл.21, ал.1, т.13 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, предлагам да бъде издадена заповед за възлагане на геодезическо заснемане и хидрохимично опробване на  подпочвените и повърхностни води  на сметоразтоварище – Долни Богров, кв.“Челопечене“.

На територията на район “Кремиковци“ е разположено сметоразтоварище – Долни Богров – бивше сметище за битови отпадъци, експлоатирано в периода 1972-1997 година. С Решение № СО-04-05/2012г. на директора на РИОСВ  и комплексно разрешително (КР) 454-Н0/2013 е стартирал проект за закриване и рекултивация чрез обезвреждане и оползотворяване. Площта на имота е 529,938 дка., като от тях – 370 дка. са предмет на рекултивация.

Рекултивацията се състои в:

  • Предепониране на 241 000 куб. м. битови отпадъци, получени от изкопните работи на самото депо и обезвреждане на надситова фракция от сортиращите инсталации в специално оформена зона на депото, в която са предвидени необходимите технически мероприятия за предотвратяване замърсяването на околната среда.
  • Запълване на свободни обеми (зона 3 и зона 4 съгласно генералния план на площадката) със земни маси, надситова фракция от инсталациите за сепариране, строителни отпадъци, инертни материали – 1 434 300 куб. м. в специално оформена зона на депото, в която са предвидени необходимите технически мероприятия за предотвратяване замърсяването на околната среда.
  • Оползотворяване на подситова фракция от инсталациите за сепариране, чрез обработване на земната повърхност в изравнителен слой – 110 000 куб.м.
  • Стабилизиране на цялата повърхност на депото с тъкан геотекстил – изолационна геомембрана, която да поема деформациите от слягането, осигуряваща защитата на почвата и подземните води срещу течове и просмуквания на образувалият се инфилтрат от отпадъчното тяло.

        Съгласно (КР) 454-Н0/2013 основно всяка година ще бъдат приемани отпадъци  код 19 12 12 до 54 000 т. Годишните доклади на стопанисващите инсталацията по проекта  показват системно надвишаване на количествата, видно от сайта на Изпълнителна агенция по околна среда http://eea.government.bg/bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/index 

Поради обществена неяснота и във връзка с породеното напрежение сред населението,  на този етап на рекултивация се налага спешно възлагане на геодезическо заснемане на терена.

Предвид твърдения за просмуквания на образувалия се инфилтрат от отпадъчното тяло през геомембраната (осигуряваща защитата на почвата и подземните води) се налага спешно да се възложи да бъдат взети проби от подпочвените и повърхностни води.

С уважение,

СИМЕОН СТАВРЕВ

Документът е подписан с електронен подпис.

ПРОЕКТ !

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 

  ……………………..

на Столичния общински съвет

от ……………………..

              Във връзка с обществена неяснота и породено напрежение сред населението и на основание Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети; Закон за опазване на околната среда; Закон за управление на отпадъците; Закон за водите; чл.21, ал.1, т.13 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  да бъде издадена заповед за възлагане на геодезическо заснемане и хидрохимично опробване на  подпочвените и повърхностни води  на сметоразтоварище – Долни Богров, кв.“Челопечене“.

С Т О Л И Ч Н И Я Т   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

I. Дава съгласие да бъде извършено геодезическо заснемане и вземане на проби от подпочвените и повърхностни води на сметоразтоварище Долни Богров, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.8439.5, кв.”Челопечене”, СО район “Кремиковци“.

II. Възлага на Кмета на Столична община да издаде заповед за възлагане на геодезическо заснемане и вземане на проби от подпочвените и повърхностни води на сметоразтоварище Долни Богров, кв.”Челопечене”, район “Кремиковци“ СО.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на ……………………, Протокол №………………….., точка……….  от дневния ред, по доклад №…………………… и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. 

Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформацият на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:

…………………………………

/Георги Георгиев/

Съгласувал:

Юрисконсулт

Накратко:

На територията на район “Кремиковци“ е разположено сметоразтоварище - Долни Богров – бивше сметище за битови отпадъци, експлоатирано в периода 1972-1997 година. С Решение № СО-04-05/2012г. на директора на РИОСВ  и комплексно разрешително (КР) 454-Н0/2013 е стартирал проект за закриване и рекултивация чрез обезвреждане и оползотворяване. Площта на имота е 529,938 дка., като от тях - 370 дка. са предмет на рекултивация.

Защо е важно:

Съгласно (КР) 454-Н0/2013 основно всяка година ще бъдат приемани отпадъци  код 19 12 12 до 54 000 т. Годишните доклади на стопанисващите инсталацията по проекта  показват системно надвишаване на количествата, видно от сайта на Изпълнителна агенция по околна среда. Поради обществена неяснота и във връзка с породеното напрежение сред населението,  на този етап на рекултивация се налага спешно възлагане на геодезическо заснемане на терена. Предвид твърдения за просмуквания на образувалия се инфилтрат от отпадъчното тяло през геомембраната (осигуряваща защитата на почвата и подземните води) се налага спешно да се възложи да бъдат взети проби от подпочвените и повърхностни води.

Вид:

Доклад в СОС

В качеството на:

Общински съветник в СОС

Категория:

Екология

Входящ номер:

1471930/26.10.2021

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK