Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (Приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г.. последно изменена с Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.

31 август 2020, понеделник Viber

Предложихме зелена зона в кв. Иван Вазов и последното парче от кв. Яворов

ДО 

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

Д О К Л А Д

от

СИМЕОН СТАВРЕВ – общински съветник в Столичен общински съвет

ГЕОРГИ ИЛИЕВ – кмет на район Слатина

ДИМИТЪР БОЖИЛОВ – кмет на район Триадица

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (Приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г.. последно изменена с Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Предмет на настоящото предложение е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община (НОДТСО).

 

Причините, които налагат приемането на настоящата Наредба, са изследвани подробно и

в съдържащия се в този доклад формуляр за оценка на въздействието от приемането на

нормативния акт, както и в доклади от районните кметове на районите „Слатина“ и

„Триадица“ до Столична община, а именно:

 • Доклад от кмета на район „Слатина“ с изх. номер от деловодството на района – РСЛ17-ЕВ00-757-76 от 25.03.2019 г. с приложени протоколи от проведени обществени обсъждания и писмо от кмета на Район “Слатина” с изх.№ РСЛ20-ЕВ00-465/2/ от 19.05.2020 г.;
 • Доклад от кмета на район „Триадица” с изх. номер от деловодството на района – РТР19-ВК08-3005 от 23.01.2020 г. с приложени протоколи от проведени обществени обсъждания.

 

Мотивите за приемане на изменението на наредбата са подробно изложени в настоящия

доклад, с оглед предоставяне на възможност на СОС, заинтересованите граждани и

организации да вземат отношение по предложения проект за НИД НОДТСО в срока по чл. 26, ал.3 и 4 от ЗНА.

 

 1. Причини, налагащи промяна в „Наредбата за организация на движението на територията на Столична община“

Неправилно паркираните автомобили и липсата на места за паркиране са причина за затруднения в придвижването на гражданите, които са принудени да се придвижват по пътните платна, което е предпоставка за пътно транспортни произшествия, за увеличение на вътрешно кварталния трафик на автомобили, за унищожаване на тротоарните настилки и прилежащите зелени площи. Възможностите на контролираното паркиране да въвежда ред в градската среда, да осигурява безпрепятственото преминаване на пешеходците по тротоарите и да гарантира проходимостта по уличната мрежа, провокира голяма част от живущите в различни райони да подават писмени искания за въвеждане на зона за почасово платено паркиране. В тази връзка е и предложението за променя в настоящата наредба – разширяване на обхвата на „Зелена зона“.

 

С оглед на изложеното се предлагат следните промени в Наредбата:

 

 1. Текстът на чл. 55 след думите “ЗЕЛЕНА ЗОНА” се изменя и допълва както следва:

 

 – зоната извън описаните граници на “СИНЯ ЗОНА“, оградена от булевардите и улиците – бул.” Княгиня Мария Луиза”, ул. “Белоградчик”, ул. “Веслец”, ул. “Клокотница”, ул. “Будапеща”, ул. “Козлодуй”. ул. “Константин Стоилов”, бул. “Ген. Данаил Николаев”, бул. „Ситняково“, бул. „Михай Еминеску“, бул. „Шипченски проход“, ул. „Акад. Людмил Стоянов“, бул. „Цариградско шосе”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви”, бул. “Драган Цанков”, ул. „Митрополит Кирил Видински”, ул. „Йосиф Петров”, пл. „Велчова завера“, ул. „Стоян Михайловски“, бул. Пейо Яворов“, бул. „Никола Й. Вапцаров“, ул. „Атанас Дуков“, ул. „Люба Величкова“. ул. “Сребърна”, ул. „Хенрих Ибсен“, ул. „Козяк“, ул. „Св. Осий Кордобски“, ул. „Св. Атанасий Велики“, ул. „Козяк“, ул. „Света Троица“, ул. „Никола Образописов“, ул. „Епископ Протоген“, граница на Южен Парк“, бул. „Арсеналски“, ул. „Бяла Черква“, бул. „Петко Ю. Тодоров“, бул. “Академик Иван Е. Гешов”, бул. “Ген. Едуард И. Тотлебен”. ул. „Йоаким Кърчовски”, ул. „Камен Андреев“, ул. „Охридско езеро“, ул. „Гюешево“, бул. „Инж. Иван Иванов“, бул. Ал. Стамболийски“, ул. „Димитър Петков“/до ул. „Д-р Калинков“ и обратно, бул. Ал. Стамболийски“, бул. „Константин Величков“, бул. „Сливница“, ул. “Опълченска”. Максимална продължителност на паркиране до 4 /четири/ часа. По граничните булеварди, посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране “Зелена зона”. Схемата за местоположението в обхвата на “Синя зона” и “Зелена зона” е съгласно Приложение № 9 на настоящата Наредба. ППС, за които е заплатено почасово платено паркиране в “Синя зона”, могат да бъдат паркирани и в “Зелена зона”.

 

Вследствие на постъпили писмени искания, подписки и сигнали от граждани в столичните районни администрации „Слатина“ и „Триадица“, кметовете им са провели редица срещи и мероприятия, касаещи подобряване на условията за паркиране и възможността за въвеждане на контролирано паркиране с присъединяване към „Зелена зона“.

 

На 16.12.2019 г. и 13.01.2020 г. район „Триадица” е провел 2 бр. обществени обсъждания относно въвеждането на „Зелена зона“ в кв. „Иван Вазов“. И при двете проведени

обсъждания преобладаващото мнение на жителите на квартал „Иван Вазов” е в подкрепа на предложеното разширение на „Зелена зона“. В резултат на проведените обсъждания се предлага разширение на Зелена зона” в следните граници: територията оградена от ул. “Бяла черква”. бул” П. Ю. Тодоров“. бул. “България”. бул. “П.Каравелов“.

 

На 25.06.2018 г. в сградата на район „Слатина“ е проведено обществено обсъждане на проекта за въвеждане на зона за почасово платено паркиране „Зелена зона“ в ж.к. „Яворов“. Изразена е ясна гражданска позиция за наличието на необходимост от въвеждането на зона за почасово платено паркиране “Зелена зона“, поради което се предлага разширение в следните граници: територията оградена от бул. “Цариградско шосе“, бул. “М. Еминеску“, бул. “Шипченски проход” и ул.” Акад. Людмил Стоянов”. Съгласно Доклад № РСЛ17-ЕВ00-757-76 от 23.05.2019 на кмета на СО-район „Слатина“ и Писмо № РСЛ20-ЕВ00-465/2/ от 19.05.2020 г.

 

 1. Цели, налагащи промяна в „Наредбата за организация на движението на територията на Столична община“

 

Предлаганото разширяване на “Зелена зона” обхваща два квартала (Иван Вазов” в

район “Триадица” и “Яворов” в район “Слатина”), където отдавна успешно е мината

процедурата по обществено обсъждане и има положителни доклади от страна на

районните администрации. Същевременно, има множество жалби от жителите на тези

квартали, където нерегламентираното паркиране има силно отрицателно влияние

върху качеството на живота и състоянието на инфраструктурата.

 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба (съгласно чл. 28, ал. 2, т. 3 от ЗНА).

 

За прилагане на настоящата наредба за изменение и допълнение на НОДТСО не са

необходими допълнителни финансови средства от бюджета на Столична община. Изложеното се отнася и до другите субекти, на които се възлага осъществяването на контрол по изпълнение на наредбата, а именно – Кмета на Столична община и/или определени с негова писмена заповед длъжностни лица; лица, определени и упълномощени с решение на Столичния общински съвет; директорът на СДВР и/или определени от него с писмена заповед длъжностни лица. Те разполагат с необходимите ресурси и към настоящия момент осъществяват ефикасен контрол върху изпълнението на наредбата.

 

Общинското дружество “Център за градска мобилност“ ЕАД упражнява и понастоящем уредените в действащата редакция на НОДТСО задължения за приемане и обработка на заявленията за издаване на винетен стикер, издаването на такива, контрола върху паркирането в зоните за платено паркиране, оперативната дейност по използването и

прилагането на техническото средство тип „скоба“, таксуването на собствениците или

упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на принудително задържаните

ППС, принудителното преместване на ППС и отговорното им пазене на специализирани

паркинги. За необходимите ресурси за разширяване на зоните за платено паркиране, вкл.

приходи и разходи на търговското дружество е предоставен подробен финансов разчет –

приложение №1 към оценката на въздействие на НИД НОДСТО – част от този доклад. Следва обаче да се държи сметка, предвид самостоятелната правосубектност на това еднолично акционерно дружество, че планираните приходи и разходи за разширяване на зоните за платено паркиране и прилагане на изменените текстове от наредбата касаят единствено бюджета на търговското дружество, но не и общинския бюджет.

 

 1. Очаквани резултати от прилагането на новата уредба, включително финансовите такива (чл. 28, ал. 2, т. 4 от ЗНА).

 

Очакваните резултати от прилагането на предложените разпоредби биха могли да се

обобщят по следния начин, като се има предвид, че зоните за платено паркиране не се

въвеждат тепърва, а само се разширява техният обхват:

 

 • Въвеждане на механизми за контрол на паркирането на ППС в част от районите „Слатина“ и “Триадица”, в отговор на изричните искания на гражданите за това;
 • Подобряване на средата за живот чрез редуциране на вредните емисии, отделяни от ППС в посочените райони;
 • Драстично намаляване на потока на автомобили в новите райони, обхванати от зоните за платено паркиране, които понастоящем (бидейки гранични с действащите зони) се превръщат в безплатни паркинги за посетителите на зоните за платено паркиране.

 

Подробно очакваните резултати са изследвани и в представляващия част от настоящия

доклад формуляр за оценка на въздействието на предложения проект за нормативен акт –

Приложение № 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието (виж т. VI от доклада). Приемането на НИД НОДТСО не следва да доведе до реализиране на финансови резултати от Столична община или нейни административни структури. Ефектите за търговското дружество “ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД като лице, на което са възложени функции за изграждане, поддръжка и експлоатация на зоните за платено паркиране са анализирани в приложението към оценката на въздействие на нормативния акт – т. VI. от настоящия доклад.

 

 1. Анализ за съответствие на проекта за подзаконов нормативен акт с националното право и с правото на Европейския съюз (чл. 28, ал. 2, т. 5 от ЗНА).

 

Разпоредбите на настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община са съобразени с действащото законодателство, както и с правото на Европейския съюз. Предвидените

разпоредби целят подобряване на възможностите на местната власт за осигуряването на

достъпна градска среда на хората с увреждания, в съответствие с чл.26 от Хартата за

основните права. Останалите разпоредби на наредбата също са съобразени с приложимото първично и вторично право на ЕС и не противоречат на релевантни императивни разпоредби.

 

Проектът за наредба е изцяло съобразен с трайната практика на Върховния

административен съд по приложение на действащата НОДТСО, постановена след приемането ѝ. А именно – в основополагащото за уреждане на режима на платено паркиране от общинския съвет Решение №9045 от 24 юли 2015 г. на Върховния административен съд, седмо отделение, постановено по адм. д. №11689 по описа за 2014 г. в посоченото решение съдът категорично отхвърля оплакванията на жалбоподателите, оспорили наредбата, като приема че:

 

„Несъмнено организацията на движението е обществен въпрос с местно значение и с

предмет на регулиране от общинския съвет по силата на ЗМСМА. Този въпрос е от

компетентността на местния парламент и е регулиран от Столичния общински съвет със съответните нормативни актове, а непосредственото управление и контрол са възложени на “Център за градска мобилност” ЕАД, чрез неговите органи и длъжностни лица. Съгласно чл.99, ал. 1 ЗДвП в населените места собственикът или администрацията, управляваща пътя, може да определи райони, пътища, или части от пътища за зони за краткотрайно паркиране в определени часове от денонощието. Правилно съдът е приел, че улиците, булевардите, пътищата и площадите в града са общинска собственост по §7, ал.1, т.4 ПЗР на ЗМСМА. От това произтича и правото на общината като собственик да определи зони за краткотрайно паркиране. То се извършва чрез общинския съвет като орган на местно самоуправление. С Наредбата е мотивирано и въведено правилото, че на улици, пътища и булеварди – общинска собственост, след решение на ОбС се въвеждат “синя зона” и “зелена зона”. т.е. режим за почасово платено паркиране на пътни превозни средства. С Наредбата се определят къде, кога и при какви условия могат да бъдат използвани във връзка със спиране, паркиране и престой на превозни средства конкретно посочените булеварди, улици и площади – публична общинска собственост, каквито безспорно, с оглед на разпоредбата на чл. 8, ал. 3 от Закона за пътищата са определените в подзаконовия акт улични зони.

 

Съгласно чл. 21, т. 8 ЗМСМА общинският съвет е органът, който законът е

оправомощил да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Чл. 8. ал. 1 ЗОбС също установява. че управлението на имоти – общинска собственост, става под общото ръководство и контрол на общинския съвет. Съгласно чл. 8, ал. 2 от този закон правомощията на кмета на общината по управлението на общинската собственост се определят от общинския съвет, като нормата определя изрично и вида на акта. Това е така, за да бъде гарантирано в най-голяма степен спазването на такива основни за правовата държава принципи като законност, правна сигурност и защита на правните очаквания в интерес на обществото. Чл. 23 от Закона за пътищата разписва, че правомощията на кмета по управление на пътищата се определя с наредба на общинския съвет. В този контекст на правомощията на общинския съвет и на кмета, определеното в разпоредбата на чл. 99, ал. 1 ЗДвП правомощие на собственика на пътя или на администрацията, управляваща пътя, да управляват пътищата води до извод, че кметът на общината има правомощия по управлението на общинската собственост във връзка със спирането, паркирането и престоя на пътните превозни средства на територията на общината, като тези негови правомощия трябва да бъдат уредени в нормативен административен акт, издаден от общинския съвет.

… “Център за градска мобилност” ЕАД е търговско дружество, чийто едноличен

собственик на капитала е Столична община. С отменените разпоредби на чл. 53, чл.

124 от Наредбата, на дружеството е предоставена оперативната дейност по

незабавното премахване на подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели,

съоръжения и други предмети по чл. 52; принудителното преместване и блокиране на

колело на неправилно паркирани ППС и по принудително преместване на неправилно

паркирани ППС. Тази оперативна дейност се осъществява по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Столична община, именно в изпълнение на чл.167, ал. 2, т. 1 ЗДвП

 

 1. Оценка на въздействието на проекта за подзаконов нормативен акт.

Приложение № 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

 

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)

Институция: Столична община Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община
За включване в законодателната/

оперативната програма на Министерския съвет за периода:

не подлежи на включване

Дата:
Контакт за въпроси: Николай Игнатов – сътрудник на общинските съветници от Демократична България в СОС

Електронна поща: [email protected]

Телефон: 0886554206
1. Дефиниране на проблема:

Налице е влошена градска среда в районите, в които са планира да се въведе режим на платено паркиране – улични задръствания, затруднено придвижване на пешеходците, на майки с детски колички и хора с трайни увреждания поради паркиралите върху тротоарите автомобили.

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна.

Недостигът на свободни паркоместа в районите, намиращи се в непосредствена близост до “Зелена зона”, води до увеличаване на времето на търсене на място за паркиране и респективно увеличаване на отделянето на вредните емисии във въздуха и влошаване на качеството на живот. Предизвикателството пред общинските власти, в контекста на устойчивото развитие на столицата, е огромно – от една страна съчетаване на икономическото развитие и достъпността, а от друга подобряване на качеството на живот и защитата на околната среда. В този смисъл, предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, чрез увеличаване броя на местата за паркиране, цели съчетаване на достъпността на градската среда със защитата на околната среда.

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).

В някои райони е регистриран голям натиск от ежедневно неправилно паркирали

автомобили. Съществуващата пътна инфраструктура не може да предложи достатъчен брой паркоместа за всички приходящи автомобили, което води до неправилно паркиране по тротоарите и от двете страни на уличните платна, в зелените площи, в кръстовищата.

Неправилно паркираните автомобили и липсата на места за паркиране са причина за

затруднения в придвижването на гражданите, които са принудени да се придвижват по

пътните платна, което е предпоставка за пътно транспортни произшествия, за увеличение на вътрешно кварталния трафик на автомобили, за унищожаване на тротоарните настилки и прилежащите зелени площи.

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

До момента не е извършвана последваща оценка по реда и при условията на чл. 22 от Закона за нормативните актове на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.

2. Цели: 

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка?

 • Въвеждане на механизми за контрол на паркирането на ППС в част от районите „Слатина“ и „Триадица”, в отговор на изричните искания на гражданите за това;
 • Подобряване на средата за живот чрез редуциране на вредните емисии, отделяни от ППС в посочените райони;
 • Драстично намаляване на потока на автомобили в новите райони, обхванати от зоните за платено паркиране, които понастоящем (бидейки гранични с действащите зони) се превръщат в безплатни паркинги за посетителите на зоните за платено паркиране.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:

Заинтересовани страни от проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община са гражданите и бизнеса, които се възползват от режима на платено паркиране, живущите и работещите в разширените зони на платено паркиране, както и Столична община, която има задължението да организира движението, да осъществява контрол и управление на автомобилния трафик в столицата. Общинското дружество „Център за градска мобилност“ ЕАД също е заинтересована страна от предложения проект на наредба, предвид функциите му по финансиране, изграждане, експлоатация и поддържане на паркингите, гаражите и местата за паркиране в София – общинска собственост.

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).

4. Варианти на действие:

Вариант 1 – „Без действие“:

Този вариант запазва съществуващото положение, при него не се правят изменения и допълнения в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, не се разширява обхвата на „Зелена зона“ за паркиране на автомобили.

При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, различни от предложения вариант за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община /НОДТСО), с оглед постигане на заложените цели.

Вариант 2 – „Приемане на проект за промяна на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община“:

При този вариант се постигат заложените цели, а именно разширяване на зоните за почасово платено паркиране в София, като по този начин ще се осигурят допълнителни места за платено паркиране; ще се скъси времето за търсене на свободно паркомясто, което ще доведе до намаляване на трафика в столицата; подобряване на организацията на движението, създаването на по-добра градска среда; ограничаване на паркирането по тротоари и улесняване придвижването на пешеходците; подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на вредните емисии от автомобилите и др.

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.

5. Негативни въздействия:

При Вариант 1 – „Без действие“:

Очакваните негативни въздействия от този вариант са свързани с продължаване и задълбочаване на проблемите с паркирането в столицата, поради липса на достатъчно паркоместа, засилен трафик на пътни превозни средства със съответните негативни последици върху околната среда и качеството на въздуха в София, влошената градска среда по отношение на уличните задръствания и затрудненото придвижване по тротоарите, неправилно паркиране на пътните превозни средства, което създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия, унищожаване на тротоарните настилки и прилежащите зелени площи от паркиралите автомобили, недоволство от страна на някои стопански организации за невъзможността да осъществяват своята дейност, както и от страна на живущите поради невъзможността да намерят място за паркиране, в близост до жилищните сгради, в които живеят.

При Вариант 2 – „Приемане на проект за промяна на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община“:

По отношение на негативните въздействия, такива могат да бъдат определени единствено за част от живущите в зоните на почасово платено паркиране и по-конкретно в районите на разширение на “Зелена зона”, които няма да имат възможност да паркират безплатно, а ще трябва да се възползват от режима на локално платено паркиране чрез закупуване на винетен стикер за определен период. Това би довело до допълнителни разходи за живущите в района, в размер на заплатената сума за съответния период. Допълнителни разходи ще бъдат калкулирани и от гражданите и фирмите, ползващи почасово платено паркиране в разширените зони и местата в режим “Служебен абонамент“.

Като цяло тези въздействия могат да бъдат определени като второстепенни, предвид очакваните ползи от приемането на проекта на акт.

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.

6. Положителни въздействия:

При Вариант 1 – „Без действие“:

Действащата към момента Наредба за организация на движението на територията на Столична община постига до известна степен поставените цели, като ограничаване на трафика на автомобили в централната градска част и в широкия център, подобряване на организацията на движението, ограничаване на възможностите за паркиране върху тротоари, за да се улесни придвижването на гражданите, облекчаване на трафика по основните пътни артерии в столицата и др., но не дава възможност за осигуряване на допълнителни места за платено паркиране в проблемните райони.

При Вариант 2 – „Приемане на проект за промяна на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община“:

С този вариант се предлага разширение на зоните за почасово платено паркиране в София, а именно разширение на “Зелена зона” в район „Триадица“ и “Слатина“.

С този вариант се прави допълнение и изменение в текстовете на НОДТСО, с оглед подобряване на юридическата техника на наредбата, привеждане в съответствие на текстове на наредбата с други нормативи и нормативи от по-висок ранг, какъвто е Законът за движение по пътищата и Законът за защита на личните данни.

Общинското дружество “Център за градска мобилност” ЕАД осъществява понастоящем уредените в действащата редакция на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община задължения за приемане и обработка на заявленията за предоставяне на право на локално платено паркиране, издаването винетки, контрола върху паркирането в зоните за платено паркиране, оперативната дейност по използването и прилагането на техническото средство тип „скоба“, таксуването на собствениците или упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на принудително задържаните ППС, принудителното преместване на ППС и отговорното им пазене на специализирани паркинги и др. Промени в уредбата на компетентността на дружеството тази връзка не се предвиждат.

Предложеният Вариант 2 няма да окаже въздействие върху бюджета на Столична община, тъй като дейностите по наредбата се осъществяват от “Център за градска мобилност” ЕАД. Средствата за първоначалната инвестиция за разширението на „зелена зона“ ще бъдат осигурени от реализираните приходи от дейността на общинското дружество. Получените нетни приходи от дружеството в резултат от разширението на „Зелена зона“ ще се използват за осъществяване предмета на дейност на дружеството.

От горепосочените положителни и отрицателни въздействия на двата варианта е видно, че Варнант 2 в по-голяма степен води до решаване на констатираните проблеми и изпълнение на заложените цели, поради което препоръчваме Вариант 2 „Приемане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община“.

7. Потенциални рискове: 

Основните рискове от приемането на нормативната промяна са свързани с несъгласие от страна на част от живущите в районите на разширението на “Зелена зона”, както и от страна на други граждани и юридически лица, ползващи платеното паркиране, тъй като направеното предложение ще доведе до допълнителни разходи за тези лица. Практиката показва, че е възможно възникване на съдебни спорове и обжалване на предложените изменения и допълнения в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:

☐ Ще се повиши

☐ Ще се намали

Х Няма ефект

Проектът на нормативен акт не въвежда административна тежест за физическите и юридически лица. Разходи биха възникнали единствено за гражданите и фирмите. ползващи почасово платено паркиране в районите на разширената „Зелена зона“, както и за живущите в зоните на почасово платено паркиране и по-конкретно в районите на разширяване на „Зелена зона”, и необходимостта те да се възползват от режима на локално платено паркиране като закулят електронна винетка за локално платено паркиране за определен период или да заплащат по-висока цена за локално платено паркиране.

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?

Не се създават нови регулаторни режими. Не се засягат съществуващи режими и услуги.

9. Създават ли се нови регистри?

Не се създават нови регистри.

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?

Проектът на акт засяга пряко онези микро, малки и средни предприятия, ползващи почасово платено паркиране в районите на разширената „Зелена зона“. Въвеждането на режим за платено паркиране предоставя налични места за паркиране на малките и средни предприятия в определени зони по точно фиксирани цени, като по този начин се улеснят фирмите и се дава възможност да планират разходите си, съпътстващи осъществяване на дейността им в зоните за платено паркиране.

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?

☐ Да

Х Не

12. Обществени консултации: Проектът за „Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община“ ще бъде публикуван за обществени консултации на Портала за обществени консултации (https://www.sofia.bg/en/portal-public-consultations) и на електронната страница на Столичен общински съвет (https://council.sofia.bg/).

Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

☐ Да

Х Не

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт:

Име и длъжност: Симеон Ставрев – общински съветник в СОС

Дата: 31.08.2020 г.

Подпис:

 

VII. ФИНАНСОВ РАЗЧЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ ЗА НИД НОДТС, вкл. за разширяване на „Зелена зона“ с конкретни финансови параметри

 

Предложение за разширение на „Зелена зона“
Район на Столична община Прогнозен брой паркоместа
1. Район” Триадица” – кв. Ив. Вазов 880
2. Район “Слатина” – кв. Яворов 210
РАЗШИРЕНИЕ НА ЗЕЛЕНА ЗОНА ОБЩО: 1090

 

Времеви диапазон за:

 

Монтаж на знаково стопанство за обозначаване на зоната за почасово паркиране, общо” 20 дни
Монтаж на антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална маркировка, общо: до 2 месеца

 

Прогнозни разходи/еднократни за включване в зоните за платено паркиране на нови 1090 бр. паркоместа в „Зелена зона“:

 

Необходим финансов ресурс за изпълнение на проектите за организация на движение и паркиране

 

Посочената прогнозна стойност е получена на база прогнозния брой паркоместа, съответно прогнозна количествено – “стойностна 4 сметка/необходими количества пътни знаци, антипаркинг стълбчета, пътна маркировка – с монтаж и полагане/, за реализиране на предложените части от район “Триадица” и район “Слатина”, за включване в обхвата на действие на зоната за почасово платено паркиране “Зелена зона”, по цени от договор ДЗОП-24/05.07.2019г. Точни стойности за необходимия финансов ресурс за изпълнение на дейностите ще се постигнат след решение на Столичния общинския съвет за въвеждане на режим на почасово платено паркиране за конкретните райони, възлагането на проектите за организация на движение и паркиране за посочените нови зони, определяне на точния брой нови паркоместа, необходимите количества пътни знаци, антипаркинг стълбчета, пътна маркировка – с монтаж и полагане и след приключване на нова обществена поръчка с предмет “Изработка, доставка и монтаж на знаково стопанство и полагане на хоризонтална пътна маркировка в зоните за почасово платено паркиране за нуждите на “Център за градска мобилност” ЕАД.

 

Не се предвижда разход за закупуване на други технически средства и разход за увеличаване на човешките ресурси.

 

Стойност: до 250,000.00 лв.

 

Приложения:

 

 1. Проект за решение’
 2. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община
 3. Доклад от кмета на район „Слатина“ с изх. номер от деловодството на района – РСЛ17-ЕВ00-757-76 от 25.03.2019 г. с приложени протоколи от проведени обществени обсъждания и писмо от кмета на Район “Слатина” с изх.№ РСЛ20-ЕВ00-465/2/ от 19.05.2020 г.;
 4. Доклад от кмета на район „Триадица” с изх. номер от деловодството на района – РТР19-ВК08-3005 от 23.01.2020 г. с приложени протоколи от проведени обществени обсъждания.

 

С уважение,

 

СИМЕОН СТАВРЕВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ

ДИМИТЪР БОЖИЛОВ

 

Документът е подписан с електроните подписи на вносителите.

 

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е

№…………………

на Столичния общински съвет

от …../……./2020 г.

 

За: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

 

Въз основа на чл. 17, чл. 20 и чл.21  от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 6, чл. 7 и чл. 10 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

 

С Т О Л И Ч Н И Я Т   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

 1. Променя текста на чл. 55 на „НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община“ след думите “ЗЕЛЕНА ЗОНА” по следния начин:

– зоната извън описаните граници на “СИНЯ ЗОНА”, оградена от булевардите и улиците – бул.” Княгиня Мария Луиза”, ул. “Белоградчик”, ул. “Веслец”, ул. “Клокотница”, ул. “Будапеща”, ул. “Козлодуй”. ул. “Константин Стоилов”, бул. “Ген. Данаил Николаев”, бул. „Ситняково“, бул. „Михай Еминеску“, бул. „Шипченски проход“, ул. „Акад. Людмил Стоянов“, бул. „Цариградско шосе”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви”, бул. “Драган Цанков”, ул. „Митрополит Кирил Видински”, ул. „Йосиф Петров”, пл. „Велчова завера“, ул. „Стоян Михайловски“, бул. Пейо Яворов“, бул. „Никола Й. Вапцаров“. ул. „Атанас Дуков“, ул. „Люба Величкова“. ул. “Сребърна”. ул. „Хенрих Ибсен“, ул. „Козяк“, ул. „Св. Осий Кордобски“, ул. „Св. Атанасий Велики“, ул. „Козяк“, ул. „Света Троица“, ул. „Никола Образописов“, ул. „Епископ Протоген“, граница на Южен Парк“, бул. „Арсеналски“, ул. „Бяла Черква“, бул. „Петко Ю. Тодоров“, бул. “Академик Иван Е. Гешов”, бул. “Ген. Едуард И. Тотлебен”. ул. „Йоаким Кърчовски”, ул. „Камен Андреев“, ул. „Охридско езеро“, ул. „Гюешево“, бул. „Инж. Иван Иванов“, бул. Ал. Стамболийски“, ул. „Димитър Петков“/до ул. „Д-р Калинков“ и обратно,  бул. Ал. Стамболийски“, бул. „Константин Величков“, бул. „Сливница“, ул. “Опълченска”. Максимална продължителност на паркиране до 4 /четири/ часа. По граничните булеварди, посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране “Зелена зона”. Схемата за местоположението в обхвата на “Синя зона” и “Зелена зона” е съгласно Приложение № 9 на настоящата Наредба. ППС, за които е заплатено почасово платено паркиране в “Синя зона”, могат да бъдат паркирани и в “Зелена зона”.

 1. Възлага на кмета на Столична община и на „Център за градска мобилност“ ЕАД изпълнението на Наредбата.

 

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на …../……/2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

Председател на Столичен общински съвет:                                                    ……………….

/Елен Герджиков/

Юрист от администрацията на Столична община:

……………………….

/__/__/2020 г./

 

ПРОЕКТ

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (Приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г.. последно изменена с Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.

 

 • 1. Променя текста на чл. 55 на „НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община“ след думите “ЗЕЛЕНА ЗОНА” по следния начин:

 

– зоната извън описаните граници на “СИНЯ ЗОНА”, оградена от булевардите и улиците – бул.” Княгиня Мария Луиза”, ул. “Белоградчик”, ул. “Веслец”, ул. “Клокотница”, ул. “Будапеща”, ул. “Козлодуй”. ул. “Константин Стоилов”, бул. “Ген. Данаил Николаев”, бул. „Ситняково“, бул. „Михай Еминеску“, бул. „Шипченски проход“, ул. „Акад. Людмил Стоянов“, бул. „Цариградско шосе”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви”, бул. “Драган Цанков”, ул. „Митрополит Кирил Видински”, ул. „Йосиф Петров”, пл. „Велчова завера“, ул. „Стоян Михайловски“, бул. Пейо Яворов“, бул. „Никола Й. Вапцаров“. ул. „Атанас Дуков“, ул. „Люба Величкова“. ул. “Сребърна”. ул. „Хенрих Ибсен“, ул. „Козяк“, ул. „Св. Осий Кордобски“, ул. „Св. Атанасий Велики“, ул. „Козяк“, ул. „Света Троица“, ул. „Никола Образописов“, ул. „Епископ Протоген“, граница на Южен Парк“, бул. „Арсеналски“, ул. „Бяла Черква“, бул. „Петко Ю. Тодоров“, бул. “Академик Иван Е. Гешов”, бул. “Ген. Едуард И. Тотлебен”. ул. „Йоаким Кърчовски”, ул. „Камен Андреев“, ул. „Охридско езеро“, ул. „Гюешево“, бул. „Инж. Иван Иванов“, бул. Ал. Стамболийски“, ул. „Димитър Петков“/до ул. „Д-р Калинков“ и обратно,  бул. Ал. Стамболийски“, бул. „Константин Величков“, бул. „Сливница“, ул. “Опълченска”. Максимална продължителност на паркиране до 4 /четири/ часа. По граничните булеварди, посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране “Зелена зона”. Схемата за местоположението в обхвата на “Синя зона” и “Зелена зона” е съгласно Приложение № 9 на настоящата Наредба. ППС, за които е заплатено почасово платено паркиране в “Синя зона”, могат да бъдат паркирани и в “Зелена зона”.

 

 • 2. В чл. 73, текстът „Подзона 20. ул. “Здраве”, ул. “Хан Пресиян”, бул. “Академик Иван Е. Гешов”, бул. “България”, бул. „Витоша” /до ул. „Бяла черква” и обратно до бул. “Пенчо Славейков”/, бул. „Пенчо Славейков”“ се изменя  и става така:

 

Подзона 20. ул. “Здраве”, ул. “Хан Пресиян”, бул. “Академик Иван Е. Гешов”, бул” П. Ю. Тодоров“, ул. “Бяла черква”, бул. “П.Каравелов“, бул. “България”, бул. „Витоша”, бул. „Пенчо Славейков”

 

 • 3. В чл. 73, текстът след думите „Подзона 35. Бул. “Евл. и Хр. Георгиеви”, ул. „Проф. Милко Бичев”, бул. “Ген. Данаил Николаев”, бул. „Ситняково”, ул. „Черковна”, ул. „Султан Тепе”.“ се изменя и става така:

 

Подзона 36. бул. “Цариградско шосе“, бул. “М. Еминеску“, бул. “Шипченски проход” и ул.” Акад. Людмил Стоянов”

 

Паркирането се извършва и по участъците от граничните булеварди и улици, когато на тях има въведен режим на почасово платено паркиране, само от страната, прилежаща към съответната подзона. Схемата на обхвата на подзоните за локално платено паркиране на ППС на живущите в зоните за почасово платен паркиране е съгласно Приложение № 10 на настоящата Наредба.

Накратко:

Неправилно паркираните автомобили и липсата на места за паркиране са причина за затруднения в придвижването на гражданите, които са принудени да се придвижват по пътните платна, което е предпоставка за пътно транспортни произшествия, за увеличение на вътрешно кварталния трафик на автомобили, за унищожаване на тротоарните настилки и прилежащите зелени площи.

Защо е важно:

Възможностите на контролираното паркиране да въвежда ред в градската среда, да осигурява безпрепятственото преминаване на пешеходците по тротоарите и да гарантира проходимостта по уличната мрежа, провокира голяма част от живущите в различни райони да подават писмени искания за въвеждане на зона за почасово платено паркиране. В тази връзка е и предложението за променя в настоящата наредба - разширяване на обхвата на „Зелена зона“.

Вид:

Доклад в СОС

В качеството на:

Общински съветник в СОС

Категория:

Транспорт

Входящ номер:

СОА20-ВК66-7065

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK